KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

500339627

sklep@hadahome.pl

Regulamin

REGULAMIN
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.hadahome.pl


Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Grzegorz Zygan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Shisa Grzegorz Zygan, ul. Wielkopolska 12/22 ,
78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-168-83-24 oraz REGON: 365044061 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.hadahome.pl prowadzony jest przez Grzegorza Zygan prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Shisa Grzegorz Zygan – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/ .

7) Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
8) Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
9) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową.

10) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego
z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

11) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna artykułów do wykonywania rękodzieła za pośrednictwem sieci Internet.

12) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 14) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
13) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

b) mediację,

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.


II DEFINICJE


1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest
z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

4) KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;

5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.hadahome.pl

6) SPRZEDAWCA– Grzegorz Zygan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Shisa Gregorz Zygan, ul. Wielkopolska 12/22, 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-168-83-24 oraz REGON: 365044061 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej);

7) USŁUGODAWCA – Grzegorz Zygan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Shisa Grzegorz Zygan, ul. Wielkopolska 12/22, 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-168-83-24 oraz REGON: 365044061 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

8) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz telefonicznie lub mailowo;
9) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

10) KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

11) USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez sklep oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera;
12) ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

13) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

14) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

15) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym

16) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

17) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

18) NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

19) FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

20) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

21) DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

22) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

23) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

24) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

25) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

26) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

27) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

28) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

29) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

30) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta
w Sklepie internetowym; świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

31) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

32) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

33) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.


III REJESTRACJA


1) Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
2) W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a) Imię,

b) Nazwisko,

c) Ulica, numer domu/mieszkania,

d) Kod pocztowy,

e) Miasto,

f) Telefon,

g) E-mail.

4) Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy rejestracji.
5) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

6) W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7) W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.


IV ZAMÓWIENIA


1) Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową korzystając z konta Klienta lub poprzez telefon, e-mail.

2) Sklep prowadzi sprzedaż w Polsce.

3) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

4) Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5) Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia
w Sklepie. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia poprzez e-mail lub telefonicznie.

6) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

7) „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

8) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub
w przypadku braku Konta – rejestrując Konto.

9) Po wypełnieniu wszystkich pól Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.

10) Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

11) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

12) Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.


V SPOSÓB PŁATNOŚCI


1) Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

2) Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

a) Przelew Bankowy - realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu należności na konto sklepu Shisa (Millennium Bank 56 1160 2202 0000 0002 1123 6114)

b) Internetowy system płatności Dotpay - realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez sklep Shisa informacji o wpłynięciu należności na konto,

c) Przelew natychmiastowy - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.,

d) Visa,

e) Visa Electron,

f) MasterCard,

g) MasterCard Electronic,

h) Maestro.

3) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4) Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5) Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztó

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl